(0.375) 3/8″ Non-Metallic Diaphragm Pump PX03P-XXX-XXX-AXXX